Creative Stuff

Contact Rapid: 0255540829, 0255540847, fax.0255540783

Spitalul Orasenesc Moldova Noua

ANUNTURI

SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ

__________________________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                          Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                                 e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

Nr.2852/24.10.2016

A N U N Ţ

 

 

      Spitalul Oraşenesc Moldova Noua scoate la concurs urmatoarele posturi:

-         un post de asistent medical  la Blocul Operator

-         un post de balneofiziokinetoterapeut si recuperare la Cabinetul de recuperare, medicina fizica, balneologie din Ambulatoriul de specialitate

Posturile sunt cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a )îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d )are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 03.11.2016 ora 1400 candidaţii depun la compartimentul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)      copia actului de identitate;

b)      formularul de înscriere cu specificarea postului pentru care concureaza;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar;

f)       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

i) curriculum vitae;

j)certificat de căsătorie ( daca e cazul).

 

Documente obligatorii specifice postului care vor fi depuse la dosar:

- autorizaţie de liberă practică eliberată de OAMMR Caraş-Severin.
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste o vechime în specialitate de minim 6 luni  ca asistent medical in Blocul  Operator.

           

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

 

Concursul constă în 3 etapesuccesive, după cum urmează:

1) selecţia dosarelor de înscriere

2) proba scrisă

3) interviul

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 03 noiembrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 04 noiembrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 05 noiembrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 08 noiembrie 2016 ora 10:00 : proba scrisă
 • 08 noiembrie 2016 : afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 08 noiembrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 09 noiembrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 10 noiembrie 2016: solutionarea contestatiilor
 • 11 noiembrie 2016 ora10:00 : interviu
 • 11 noiembrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 12 - 13 noiembrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 14  noiembrie 2016: solutionarea contestatiilor

Concursul se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 497 / 2010 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Bibliografia şi tematica de concurs o puteţi solicita de la compartimentul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER  INTERIMAR

Ec. PATROI  PAUL  SEBASTIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografie concurs

 

Tematica si bibliografie concurs pentru postul de asistent medical  la Blocul Operator

 

Tematica

 

1.      Instrumentarul chirurgical si de sutura

2.      Toaleta si ingrijirea plagilor operatorii

3.      Ingrijiri pre si postoperatorii

4.      Stopul cardio-rtespirator. Resuscitarea cardio-respiratorie

5.      Punctii. Sondaje. Spalaturi.. Clisme

6.      Abdomenul acut chirurgical

7.      Clasificarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea chirurgicala

8.      Sterilizarea. Asepsia. Antisepsia.

9.      Drepturile pacientilor

10.Prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

 

 

 

Bibliografia

 

I.   I.Viorel Gherghina, Mircea Timofte si Gheorghe Nicolae – Teste pentru asistenti medicali; Editura OAMMR – Romania 2009
Cap. 3  Urgente medico - chirurgicale 

Cap. 6  Tehnici de ingrijire 

II. Urgente medico – chirurgicale – L. Titirca

III.Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

IV.  Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

V. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

VI.  Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile

Ulterioare

VII. O.U.G. nr. 144 / 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografie concurs pentru postul de asistent medical  de specialitate balneofiziokinetoterapie si recuperare la Cabinetul de recuperare, medicina fizica, balneologie din Ambulatoriul de specialitate

 

 

Tematica

 

1. Bazele fiziologice ale electroterapiei

2. Curentul galvanic : definitie, efecte fiziologice, modalitati de aplicare

3. Curentii de joasa frecventa, de medie frecventa si de inalta frecventa: definitie, forme de curenti, efecte fiziologice, tehnici de aplicare

4. Terapia cu ultrasunete: efecte fiziologice, modalitati de aplicare

5. Terapia prin camp magnetic de joasa frecventa: efecte fiziologice, tehnici de aplicare

6. Masajul manual: definitie, efecte terapeutice,  manevre de masaj

7. Testarea clinica musculoarticulara: bilant articular si bilant muscular

8. Obiective, tehnici si metode in kinetologie: enumerare, tipuri de contractii musculare, tehnici kinetice statice, tehnici kinetice dinamice, tehnici FNP

9. Apele minerale: origine, clasificare

10. Afectiunile indicate pentru cura balneara si statiunile de profil.

 

 

Bibliografia

 

I. A. Radulescu - Electroterapie, Ed. Medicala, Bucuresti 1991

II. M. Dragoi - Curs de electroterapie si fototerapie, Timisoara 2001

III. D. Nemes, E.Amarica – Terapia manuala, Timisoara 2008

IV. T. Sbenghe – Kinetologie profilactica, terapeutica si de recuperare, Ed.Medicala Bucuresti 1987

V. N.Teleki, L.Muntean, C.Stoicescu, E.Teodorean, L.Grigore – Cura balneoclimatica in Romania, Ed.Sport-Turism, Bucuresti 1984