Creative Stuff

Contact Rapid: 0355082062, 0355082066, fax.0355082066

Spitalul Orasenesc  Moldova Noua

Anunt angajare medic specialist pediatru

SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

____________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                           Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                           

      e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

 

Nr. 2919/28.10.2016

 

ANUNT

 

 

Spitalul Orasenesc Moldova Noua, cu sediul in Moldova Noua, Str. Sf.Varvara nr.1, Jud.Caras Severin anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la secţia de Pediatrie, cu incadrare pe perioada nedeterminata, cu respectarea prevederilor Ordinului 869/2015, cu completarile si modificarile ulterioare

 

 

. Conditii de desfasurare:

1.La concurs se pot prezenta medici specialişti  confirmaţi în specialitatea pediatrie;

2.Dosarele de concurs se vor depune in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului in „Viata Medicala” din 28.10.2016( termen limita: 14.11.2016, ora 1200) la sediul Spitalului Orasenesc Moldova Noua, Compartiment RUNOS;

3.Concursul/examenul se va desfasura la sediul Spitalului Orasenesc Moldova Noua, in perioada cuprinsa intre 31 de zile si 90 de zile de la publicarea anuntului.

   II. Conditii generale de participare:

              Pentru participarea la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

-          are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a a statelor apartinand Spatiul Economic European si domiciliul in Romania;

-          cunoaste limba romana;

-          are varsta minima reglementata de prevederile legale;

-          are capacitatea deplina de exercitiu;

-          are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

-          indeplineste conditii de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scoas la concurs;

-          nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face incompatibila cu exercitatrea functiei vacante pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

III. Acte necesare pentru dosarul de concurs:

 

·         Cerere în care se menţionează postul pentru care se doreşte să concureze

·         Copie xerox de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional

·         Copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viză pe anul în curs

·         Dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancaţiunile prevăzute la art.455 alin.(1) lit e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin. (1) lit.d) sau e) din legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificarile ulterioare

·         Acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la Ordinul 869/2015

·         Cazierul judiciar

·         Certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează

·         Chitanţă de plată a taxei de concurs

·         Copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 lei.

IV. Tematica

Tematica de concurs  este cea pentru examenul de medic specialist

 

Copiile de pe actele mentionate se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul sau copii legalizate.

Relatii suplimentare se pot obtine la Compartimentul RUNOS, al spitalululi Orasenesc Moldova Noua sau la numarul de telefon 0255540151.

 

 

 

 

 

MANAGER INTERIMAR ,

Ec.Patroi Paul Sebastian