Creative Stuff

Contact Rapid: 0355082062, 0355082066, fax.0355082066

Spitalul Orasenesc Moldova Noua

Anunt Angajari

SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ

__________________________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                           Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                                 e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

Nr.2625/04.10.2016

A N U N Ţ

 

 

      Spitalul Oraşenesc Moldova Noua scoate la concurs urmatoarele posturi:

-          un post de infirmiera la Compartimentul Obstetrica - Ginecologie

-          un post de infirmiera la Blocul Operator

-          un post de ingrijitoare de curatenie la Sectia Medicina Interna

-          un post de ingrijitoare de curatenie la Sectia Pediatrie

-          un post de economist la Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

Posturile sunt cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a )îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d )are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 14.10.2016 ora 1400 candidaţii depun la compartimentul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)      copia actului de identitate;

b)     formularul de înscriere cu specificarea postului pentru care concureaza;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)     copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar;

f)       adeverinţa care să ateste starea de sănătate fizica si psihicacorespunzătoare;

g)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

i) curriculum vitae;

j)certificat de căsătorie ( daca e cazul).

 

Copiile diplomelor de studiinecesare:

-          Pentru postul de economist la Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale – diploma de licenta in specialitate

-          Pentru posturile de infirmiera – diploma de absolvire a scolii generale (minim) si diploma de absolvire a unui curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare

Pentru posturile de îngrijitoarede curatenie – diploma de absolvire a scolii generale (minim)

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

1) selecţia dosarelor de înscriere

2) proba scrisă

3) interviul

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Pentru postul de economist la Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

 • 17 octombrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 18 octombrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 19 octombrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 24 octombrie 2016 ora 10:00 : proba scrisă
 • 24 octombrie 2016 : afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 24 octombrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 25 octombrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 26 octombrie 2016: solutionarea contestatiilor
 • 27 octombrie 2016 ora10:00 : interviu
 • 27 octombrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 28 - 29 octombrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 31  octombrie 2016: solutionarea contestatiilor

Pentru posturile de infirmiera și îngrijitoare de curatenie

 • 17 octombrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 18 octombrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 19 octombrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 24 octombrie 2016 ora 12:00 : proba scrisă
 • 24 octombrie 2016 : afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 24 octombrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 25 octombrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 26 octombrie 2016: solutionarea contestatiilor
 • 27 octombrie 2016 ora 12:00 : interviu
 • 27 octombrie 2016 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 28 - 29 octombrie 2016: depunerea contestatiilor
 • 31  octombrie 2016: solutionarea contestatiilor

Concursul se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 497 / 2010 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Bibliografia şi tematica de concurs o puteţi solicita de la compartimentul RUNOS al unităţii.

 

 

MANAGER  INTERIMAR

Ec. PATROI  PAUL  SEBASTIAN

 

 

Tematica si bibliografie concurs pentru postul de economist la

Biroul de Management al Calitatii Serviciilor Medicale

 

1.     Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.     Legea finantelor publice nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.     Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata, privind controlul intern si controlul financiar- preventiv, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;O.M.F.P. nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

4.     Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

5.     Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

6.     O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

7.     Ordinul secretarului general al Guvernuluinr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

8.     Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 975 / 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale

9.     Ordinul ministrului sanatatiinr. 871 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

10.                  Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

11.                  Legea nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

12.                  H.G. nr. 34 /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografie concurs pentru posturile de infirmiera

 

I. OAMMR - Programul national de pregatire al infirmierelor – Note de curs.

Editura Alma Mater 2012.

            Modulul III. Tehnici de ingrijire   

A. Ingrijiri generale ale pacientilor 

B. Ingrijiri ale pacientilor   

C. Ingrijiri specifice ale pacientilor 2. ( Ingrijiri specifice ale pacientelor din sectiile de Obstetrica – Ginecologie ).

II. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. Anexele nr. 1, 3 si 4
III.Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

IV.  Ordin nr. 916/2006  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; Anexa nr. I-IV

V.  Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile

ulterioare

VI. Ordin  nr. 1.025 / 2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale

 

TEMATICA:

 

1.      Prevenirea infecţiilor nosocomiale:

-         Criterii de definire a infecţiei nosocomiale – Anexa 1

-         Precauţiuni universale (PU) – scop, concept, reguli de bază, aplicare – Anexa 4

-         Prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de expunere profesionala, metode de prevenire –Anexa 4

2.      Curăţenia si dezinfecţia in unităţile sanitare

-         Definiţii – capitolul 1

-         Curăţarea – capitolul 2

-         Dezinfecţia – capitolul 3

3.      Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:

-         Definiţii – capitolul 2

-         Clasificări – capitolul 3

-         Minimalizarea cantităţii de deşeuri – capitolul 4

-         Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere – capitolul 5

-         Ambalarea deşeurilor – capitolul 6

-         Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 7

-         Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 8

-         Responsabilitati în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 12

4.      Norme tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale:

-         Colectarea la sursă şi ambalarea lenjeriei

-         Sortarea lenjeriei

-         Depozitarea şi transportul lenjeriei curate

5.      Asigurarea odihnei pasive şi îngrijirile acordate bolnavilor:

-         Patul bolnavului

-         Pregatirea şi schimbarea patului

-         Poziţiile bolnavului în pat

-         Mobilizarea bolnavului

-         Dezbrăcarea şi îmbrăcarea bolnavilor

-         Asigurarea igienei corporale a bolnavilor

 

Tematica si bibliografie concurs pentru posturile de îngrijitoare de curatenie

 

 I. Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

II. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. Anexele nr. 1, 3 si 4
III.Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

IV.  Ordin nr. 916/2006  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; Anexa nr. I-IV

V.  Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile

ulterioare

 

 TEMATICA:

 

1.     Prevenirea infecţiilor nosocomiale:

-         Criterii de definire a infecţiei nosocomiale – Anexa 1

-         Precauţiuni universale (PU) – scop, concept, reguli de bază, aplicare – Anexa 4

-         Prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de expunere profesionala, metode de prevenire –Anexa 4

 

2.     Curăţenia si dezinfecţia in unităţile sanitare

-         Definiţii – capitolul 1

-         Curăţarea – capitolul 2

-         Dezinfecţia – capitolul 3

 

3.     Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:

-         Definiţii – capitolul 2

-         Clasificări – capitolul 3

-         Minimalizarea cantităţii de deşeuri – capitolul 4

-         Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere – capitolul 5

-         Ambalarea deşeurilor – capitolul 6

-         Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 7

-         Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 8

-         Responsabilitati în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 12