Creative Stuff

Contact Rapid: 0355082062, 0355082066, fax.0355082066

Spitalul Orasenesc Moldova Noua

Anunt angajare muncitor bucatarie

SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ

__________________________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                          Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                                 e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

Nr.3492/19.12.2016

A N U N Ţ

 

 

      Spitalul Oraşenesc Moldova Noua scoate la concurs urmatoarele posturi:

-         un post de muncitor bucatarie – Blocul Alimentar

 

Postul este cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a )îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 28.12.2016 ora 1000 candidaţii depun la compartimentul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)      copia actului de identitate;

b)      formularul de înscriere cu specificarea postului pentru care concureaza;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar;

f)       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

i) curriculum vitae;

j)certificat de căsătorie ( daca e cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

 

 

 

Concursul constă în 3 etapesuccesive, după cum urmează:

1) selecţia dosarelor de înscriere

2) proba scrisă

3) interviul

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 decembrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 29 decembrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 30 decembrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 03 ianuarie 2017 ora 14:00 : proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 04 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 05 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor
 • 06 ianuarie 2017 ora14:00 : interviu
 • 06 ianuarie 2017 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 09 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 10 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor

Concursul se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 497 / 2010 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Bibliografia şi tematica de concurs o puteţi solicita de la compartimentul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER  INTERIMAR

Ec. PATROI  PAUL  SEBASTIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografia de concurs

 

Tematica si bibliografia de concurs pentru postul de muncitor bucatarie

 

Tematica :

 1. Principii privind conduita comportamentul etic , profesional pentru lucratorii din domeniul alimentar ;
 2. Norme de igiena ;
 3. Norme privind productia ( industria alimentara )
 4. Norme privind prepararea alimentelor ( alimentatia publica si colectiva )
 5. Norme privind depozitarea si tansportul alimentelor
 6. Cercetarea starii de salubritate a alimentelor
 7. Tratamentul termic , etapa preliminara ;
 8. Tehnici de gastrotehnie ;
 9. Transformarile suferite de alimente in cursul prelucrarilor culinare .

 

Bibliografie

I.     Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

 

II. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. Anexele nr. 1, 3 si 4


III.  Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

IV. OMSP 976/1998 privind norme de igiena privind productia , prelucrarea , depozitarea , pastrarea , transportul si desfacerea alimentelor ;