Creative Stuff

Contact Rapid: 0255540829, 0255540847, fax.0255540783

Spitalul Orasenesc Moldova Noua

Anunt angajare ingrijitoare de curatenie OG

SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ

__________________________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                          Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                                 e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

Nr.3491/19.12.2016

A N U N Ţ

 

 

      Spitalul Oraşenesc Moldova Noua scoate la concurs urmatoarele posturi:

-         un post de ingrijitoare de curatenie Sectia Obstetrica- Ginecologie  

 

Postul este cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a )îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d )are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 28.12.2016 ora 1000 candidaţii depun la compartimentul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)      copia actului de identitate;

b)      formularul de înscriere cu specificarea postului pentru care concureaza;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar;

f)       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

i) curriculum vitae;

j)certificat de căsătorie ( daca e cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

Concursul constă în 3 etapesuccesive, după cum urmează:

1) selecţia dosarelor de înscriere

2) proba scrisă

3) interviul

 

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 decembrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 29 decembrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 30 decembrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 03 ianuarie 2017 ora 12:00 : proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 04 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 05 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor
 • 06 ianuarie 2017 ora12:00 : interviu
 • 06 ianuarie 2017 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 09 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 10 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor

Concursul se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 497 / 2010 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Bibliografia şi tematica de concurs o puteţi solicita de la compartimentul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER  INTERIMAR

Ec. PATROI  PAUL  SEBASTIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografia de concurs

 

Tematica si bibliografie concurs pentru postul de îngrijitoarede curatenie

 

 

 TEMATICA:

 

1.      Prevenirea infecţiilor nosocomiale:

-         Criterii de definire a infecţiei nosocomiale – Anexa 1

-         Precauţiuni universale (PU) – scop, concept, reguli de bază, aplicare – Anexa 4

-         Prevenirea accidentelor şi a altor tipuri de expunere profesionala, metode de prevenire –Anexa 4

 

2.      Curăţenia si dezinfecţia in unităţile sanitare

-         Definiţii – capitolul 1

-         Curăţarea – capitolul 2

-         Dezinfecţia – capitolul 3

 

3.      Gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale:

-         Definiţii – capitolul 2

-         Clasificări – capitolul 3

-         Minimalizarea cantităţii de deşeuri – capitolul 4

-         Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere – capitolul 5

-         Ambalarea deşeurilor – capitolul 6

-         Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 7

-         Transportul deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 8

-         Responsabilitati în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale – capitolul 12

 

 

 

BIBLIOGRAFIE:

 

I.     Legea nr. 132 / 2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice

 

II. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare. Anexele nr. 1, 3 si 4


III.Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

IV.  Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

V.  Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile

ulterioare