Creative Stuff

Contact Rapid: 0255540829, 0255540847, fax.0255540783

Spitalul Orasenesc Moldova Noua

Anunt angajare asistent medical

SPITALUL ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ

__________________________________________________________________________________________________

Moldova Noua, str. Sf. Varvara nr.1                          Tel.0255/540847; Fax 0255/540783

Cod Fiscal: 3228195                                                 e-mail:spitalmoldovanoua@yahoo.fr

COD IBAN RO04TREZ1855041XXX000055 Trezoreria Moldova Noua

 

Nr.3490/19.12.2016

A N U N Ţ

 

 

      Spitalul Oraşenesc Moldova Noua scoate la concurs urmatoarele posturi:

-         un post de asistent medical  la Compartimentul pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

-         un post de asistent medical  Sterilizare

-         un post de asistent medical  la Biroul de management al calitatii serviciilor medicale

 

Posturile sunt cu încadrare pe perioadă nedeterminată.

           

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

a )îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;

b) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d )are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;

e) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;

f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, respectiv pana la data de 28.12.2016 ora 1000 candidaţii depun la compartimentul RUNOS dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

a)      copia actului de identitate;

b)      formularul de înscriere cu specificarea postului pentru care concureaza;

c)      copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

e)      cazierul judiciar;

f)       adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

g)      copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;

i) curriculum vitae;

j)certificat de căsătorie ( daca e cazul).

 

Documente obligatorii specifice postului care vor fi depuse la dosar:

- autorizaţie de liberă practică eliberată de OAMMR Caraş-Severin.
           

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

 

 

Concursul constă în 3 etapesuccesive, după cum urmează:

1) selecţia dosarelor de înscriere

2) proba scrisă

3) interviul

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 decembrie 2016: selectia dosarelor si afisarea rezultatelor
 • 29 decembrie 2016:  depunerea contestatiilor
 • 30 decembrie 2016:  afisarea rezultatelor contestatiilor
 • 03 ianuarie 2017 ora 10:00 : proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea modului de acordare a punctajului pentru proba scrisă
 • 03 ianuarie 2017: afisarea rezultatelor  pentru proba scrisă
 • 04 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 05 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor
 • 06 ianuarie 2017 ora10:00 : interviu
 • 06 ianuarie 2017 : afisarea rezultatelor  pentru interviu si a rezultatelor finale
 • 09 ianuarie 2017: depunerea contestatiilor
 • 10 ianuarie 2017: solutionarea contestatiilor

Concursul se organizeaza in conformitate cu H.G. nr. 497 / 2010 privind aprobareaRegulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.


Bibliografia şi tematica de concurs o puteţi solicita de la compartimentul RUNOS al unităţii.

 

 

 

 

MANAGER  INTERIMAR

Ec. PATROI  PAUL  SEBASTIAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografia de concurs

 

Tematica si bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical  la

COMPARTIMENTUL PENTRU SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA SI LIMITAREA INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

 

Tematica

1.      Supravegherea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale

a.      Definitia generala a unui caz de infectie nosocomiala (sau infectie asociata asistentei medicale)

b.      Atributiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale

c.      Metode de supraveghere epidemiologica a infectiilor asociate asistentei medicale

d.      Inregistrarea si raportarea infectiilor asociate asistentei medicale

e.      Registrul electronic unic de monitorizare a infectiilor asociate asistentei medicale

2.      Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucreaza in sistemul sanitar la produse biologice

3.      Precautiunile standard

4.      Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

5.      Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

6.      Norme privind serviciile de spalatorie petru unitatile medicale

7.      Norme de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

8.      Raportarea si colectarea datelor pentru supraveherea bolilor transmisibile

 

 

 

Bibliografia

 

1. Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

2. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

3. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

4. Decizia 2012/506/UE de stabilire a definitiilor de caz pentru raportarea bolilor transmisibile (pg40-41, pct.3.1)

5. Ordinul MS nr.1025/2000 pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale

6. Ordinul MS nr.976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor

7. HG nr.589/2007 privind stabilirea metodologieide Raportare si de colectare a datelor pentru supraveherea bolilor transmisibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical  la

STERILIZARE

 

 

 

            Tematica:

1.      Primirea si trierea materialelor pentru sterilizare

2.      Pregatirea materialelor pentru sterilizare

3.      Exercitarea profesiei de asistent medical

4.      Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare

5.      Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

 

 

 

Bibliografie:

1. Ordin nr. 1226/2012  privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

2. Ordin nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

3. Ordin nr. 961/2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare.

4. OUG nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematica si bibliografia de concurs pentru postul de asistent medical  la

BIROUL DE MANAGEMENT AL CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

 

 

 

 

 

 

1.      Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.      Legea finantelor publice nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare;

3.      Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 privind aprobarea Normelor privind obtinerea autorizatiei de functionare a spitalelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.      Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

5.      Ordinul secretarului general al Guvernuluinr. 400 / 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

6.      Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 975 / 2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale

7.      Ordinul ministrului sanatatiinr. 871 din 19 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

8.       Legea nr. 46/2003  privind drepturile pacientilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.      Legea nr. 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

        10. H.G. nr. 34 /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare şi completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului